แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ไตรสิกขา
80% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. หลักธรรมที่เป็นหลักการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคือข้อใด
เฉลย

หลักธรรมที่เป็นหลักการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ ไตรสิกขา อันประกอบด้วย การศึกษาขั้นศีล การศึกษาขั้นสมาธิ การศึกษาขั้นปัญญา