แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิอากาศกับการดำเนินชีวิต
73% Complete
9 of 11
ข้อที่ 9. บริเวณที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีอาจจะทำให้เกิดโรคระบาดในข้อใดมากที่สุด
เฉลย

บริเวณที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีอาจจะทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก เนื่องจากจะมีแหล่งน้ำขังเหมาะแก่การเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย