แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิอากาศกับการดำเนินชีวิต
73% Complete
8 of 11
ข้อที่ 8. ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บึงน้ำจืดขนาดใหญ่น่าจะเหมาะกับการประกอบอาชีพใดมากที่สุด
เฉลย

ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บึงน้ำจืดขนาดใหญ่น่าจะเหมาะกับการประกอบอาชีพทำการประมงน้ำจืด