แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิอากาศกับการดำเนินชีวิต
73% Complete
10 of 11
ข้อที่ 10. ประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนอบอ้าวน่าจะทำให้เกิดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องใช้ใดมากที่สุด
เฉลย

ประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนอบอ้าวน่าจะทำให้เกิดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศมากที่สุด