แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิอากาศกับการดำเนินชีวิต
73% Complete
7 of 11
ข้อที่ 7. พื้นที่บริเวณใดที่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์
เฉลย

พื้นที่ที่ที่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ได้แก่ทุ่งหญ้าใกล้แหล่งน้ำ