แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิอากาศกับการดำเนินชีวิต
73% Complete
6 of 11
ข้อที่ 6. ที่ดินของสมศรีเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ สามารถเพาะปลูกโดยอาศัยน้ำจากน้ำฝนได้อย่างเดียว สมศรีควรจะเพาะปลูกพืชชนิดใด
เฉลย

ที่ดินที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำควรจะเพาะปลูกมันสำปะหลังและข้าวโพด