แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิอากาศกับการดำเนินชีวิต
73% Complete
11 of 11
ข้อที่ 11. ฤดูใดต่อไปนี้ที่มีโรคอหิวาตกโรคระบาดมากที่สุด
เฉลย

ฤดูร้อนเป็นฤดูที่มีโอกาสเกิดอหิวาตกโรคระบาดมากที่สุดเพราะอากาศร้อนทำให้อาหารต่างๆ เสียก่อนกำหนดปกติ