ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำศัพท์น่ารู้
35% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. คำในข้อใดมีความหมายว่า ประหยัด
เฉลย

มัธยัสถ์ มีความหมายว่า ประหยัด อดออม