แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนเรียงความ
30% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. การเขียนเรียงความมีลำดับการเขียนอย่างไร
เฉลย

เพราะ การเขียนเรียงความมีลำดับการเขียนคือบนสุดจะเป็น ชื่อเรื่อง คำนำ เนื้อเรื่องและสรุป ตามลำดับ