แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
67% Complete
5 of 6
ข้อที่ 5. ข้อใดถือเป็นมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ที่ไม่ถูกต้อง
เฉลย

ถือเป็นมารยาทที่ไม่ดี และ ไม่ควรกระทำ