แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
67% Complete
4 of 6
ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ควรกระทำในการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
เฉลย

หากมีอคติในการพูด จะทำให้ความคิดเห็นนั้นไม่เป็นกลางไม่เกิดความยุติธรรม และไม่น่าเชื่อถือ