แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำที่มีตัวการันต์
88% Complete
9 of 16
ข้อที่ 9. โจท___ วิชาวิทยาศาส__ เมื่อคำรวนแล้ว จะได้คำตอบออกมาเป็นศูน___ จากข้อความข้างต้นจงเติมตัวการันต์ให้ถูกต้อง ตามลำดับ
เฉลย

โจทย์, วิทยาศาสตร์, ศูนย์