แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำที่มีตัวการันต์
81% Complete
7 of 16
ข้อที่ 7. พระลัก_______ จงเติมตัวการันต์ให้ถูกต้อง
เฉลย

คือ พระลักษมณ์