แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำที่มีตัวการันต์
81% Complete
15 of 16
ข้อที่ 15. คำในข้อใดไม่ใช้ตัว ตร์ เป็นตัวการันต์
เฉลย

พิทักษ์