แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำที่มีตัวการันต์
81% Complete
16 of 16
ข้อที่ 16. ข้อใดมีคำที่เขียนผิดอยู่
เฉลย

ถูกต้องคือ มัธยัสถ์