วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่6
80% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. พื้นฐานสำคัญที่สุดของประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือข้อใด