วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่6
45% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4. ข้อใดเป็นหลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย