วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่6
45% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. เพราะเหตุใด ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงถือว่าการเลือกตั้งมีความสำคัญที่สุด