วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่6
25% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. ข้อใดคืออำนาจสูงสุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย