ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่2
20% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. นาวินต้าต้องการเปลี่ยนสีรถเป็นสีเขียว จะต้องใช้ตัวสีในข้อใดผสมกัน
เฉลย

ตัวสีสีเขียวเป็นสีทุติยภูมิเกิดจากการผสมตัวสีปฐมภูมิ สีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินเขียว