แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์
40% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. ถ้านักเรียนอยากศึกษาร่องรอยการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคหินกลาง ควรไปที่ใด