แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์
50% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. ขวานหินขัดเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ในยุคใด