แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์
60% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. มนุษย์รู้จักนำหนังสัตว์มาทำเครื่องนุ่งห่มในยุคใด