แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์
30% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. ข้อใดคือสถานที่ซึ่งมนุษย์ยุคหินใหม่ดำรงชีวิตอยู่