แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์
60% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. มนุษย์เริ่มอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนในยุคใด
เฉลย

ยุคสำริด มนุษย์เริ่มอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน ดำรงชีวิตด้วยการทำการเกษตร