แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์
40% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. มนุษย์เริ่มทำการเพาะปลูกและมีการเลี้ยงสัตว์ในยุคใด