แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์
80% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. วิธีการใดที่มนุษย์ใช้ทำเพื่อให้เหล็กมีความคงทนมากขึ้น