แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
67% Complete
7 of 12
ข้อที่ 7. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด คือ หลักฐานประเภทใด