แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
25% Complete
6 of 12
ข้อที่ 6. หลักฐานที่เกิดภายหลังเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้ว คือหลักฐานประเภทใด
เฉลย

หลักฐานชั้นรอง หมายถึง ผลงานที่เขียนขึ้น หรือเรียบเรียงขึ้นภายหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นแล้ว โดยอาศัยคำบอกเล่า หรือจากหลักฐานชั้นต้นต่างๆ ได้แก่ ตำนาน วิทยานิพนธ์ เป็นต้น