แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
67% Complete
8 of 12
ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานชั้นต้น
เฉลย

ตำรา เป็นสิ่งที่เขียนขึ้นมาภายหลังจึงไม่ใช่หลักฐานชั้นต้น