แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
100% Complete
5 of 12
ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
เฉลย

พงศาวดารจัดเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร