แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
75% Complete
3 of 12
ข้อที่ 3. ปราสาทเขาพนมรุ้ง เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใด
เฉลย

ปราสาทเขาพนมรุ้งจัดเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร