แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
67% Complete
2 of 12
ข้อที่ 2. หลักฐานประเภทลายลักษณะอักษรที่เก่าแก่ที่สุดของไทยคือข้อใด
เฉลย

หลักฐานประเภทลายลักษณะอักษรที่เก่าแก่ที่สุดของไทยคือ ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง