แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
100% Complete
11 of 15
ข้อที่ 11. สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยในการทำการค้าขายกับประเทศจีน คือสิ่งใด
เฉลย

สิ่งค้าส่งออกของสุโขทัยไปยังจีน คือเครื่องสังคโลก