แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์
42% Complete
9 of 12
ข้อที่ 9. วัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์คือข้อใด