แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์
42% Complete
10 of 12
ข้อที่ 10. วิธีการแก้ปัญหาพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบคือข้อใด
เฉลย

การตั้งสหกรณ์ เป็นการเพิ่มอำนาจในการต่อรอง ช่วยขจัดปัญหาพ่อค้าคนกลางได้