แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 1
20% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สารประเภทโปรตีน ?