แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 1
40% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารประเภทคาร์โบไฮเดรตคือข้อใด ?