แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 1
20% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. พลังงานที่ใช้ในการออกกำลังกายได้จากการสลายสารอาหารประเภทใดเป็นอันดับแรก ?