แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 1
20% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. หน่วยย่อยของกรดนิวคลีอิกคืออะไร ?
เฉลย

กรดนิวคลีอิก ประกอบด้วยหน่วยย่อที่เรียกว่า นิวคลีโอไทด์(nucleotide) มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ดังนี้ 1. เบสไนโตรเจน 2. น้ำตาลเพนโทส 3. หมู่ฟอสเฟต