แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 1
20% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. นิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอ ประกอบด้วยสารใดต่อไปนี้ ?
เฉลย

DNA ประกอบด้วย หน่วยย่อยของ Nucleotides จับกันด้วยพันธะ Phosphodiester Bond และ Nucleotide นี้ ประกอบด้วย น้ำตาล Deoxyribose หมู่ฟอสเฟต และเบส(Nitrogenous Base) 4 ชนิด ได้แก่ - Guanine(G), Adenine(A) (Purine-มีวงแหวน 2 วง) - Cytosine(C), Thymine(T) (Pyrimidine-มีวงแหวน 1 วง)