แบบฝึกหัด วิชาฟิสิกส์ ม. 5 เรื่อง พลังงาน ชุดที่ 6
25% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. พิธีสารเกียวโต มีวัตถุประสงค์หลักในเรื่องใด