แบบฝึกหัด วิชาฟิสิกส์ ม. 5 เรื่อง พลังงาน ชุดที่ 6
20% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. ข้อใดคือพลังงานสิ้นเปลือง