แบบฝึกหัด วิชาฟิสิกส์ ม. 5 เรื่อง พลังงาน ชุดที่ 6
45% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. ข้อใดคือพลังงานหมุนเวียน