แบบฝึกหัด วิชาฟิสิกส์ ม. 5 เรื่อง พลังงาน ชุดที่ 6
20% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11. พลังงานทดแทน หมายถึงอะไร