ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่1
20% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. บ้านสี่หลังอยู่ในบริเวณเดียวกันและทาสีเดียวกันตามเวลาดังตาราง บ้านหลังใดที่สีมีความอิ่มตัวมากที่สุดและน้อยที่สุด ตามลำดับ