ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่1
20% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. การดูดกลืนแสงของวัตถุต่างๆ ขึ้นกับข้อใด ก. รูปร่างของวัตถุ ข. ชนิดของแสงที่ตกกระทบวัตถุ ค. สีและลักษณะพื้นผิวของวัตถุ ง. อุณหภูมิของวัตถุและความชื้นในอากาศ