วิชาคณิตศาสตร์ป.6 ชุดที่7
40% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. 15.17 × 2.5 มีค่าน้อยกว่าข้อใด
เฉลย

= 35.992