วิชาคณิตศาสตร์ป.6 ชุดที่7
40% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. 18.296 ÷ 8 กับ 1.625 ÷ 5 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าต่างกันเท่าไร
เฉลย

18.296 ÷ 8 = 2.287 1.625 ÷ 5 = 0.325 ดังนั้น 2.287 - 0.325 = 1.962