วิชาคณิตศาสตร์ป.6 ชุดที่7
30% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. ผลลบในข้อใดมีค่าน้อยที่สุด
เฉลย

= 251.161